Szansa na lepszą przyszłość

Zakończono proces rekrutacji do projektu.

 

  

 

WAŻNE!

Od 02.05.2018 r. w projekcie "Szansa na lepszą przyszłość" mogą uczestniczyć osoby młode z grupy NEET, bierne zawodowo należące do jednej z poniższych grup:

1) osoby zamieszkujące obszary wiejskie położone poza ZIT albo

2) osoby z niepełnosprawnościami

z terenu powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego i miasta Nowy Sącz

 

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM NASTĄPIŁA AKTUALIZACJA REGULAMINU PROJEKTU "SZANSA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ".

 

 


 

 


 


FUNDACJA COLLEGIUM PROGRESSUS rozpoczyna realizację projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich  „Szansa na lepszą przyszłość”

Dofinansowanie projektu z UE: 263 940,52 PLN

 

Cel główny projektu:

Zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia przez 20 biernych zawodowo (w tym osoby z niepełnosprawnością, z obszarów wiejskich spoza ZIT) osób młodych z grupy NEET zamieszkujących na terenie powiatów: gorlicki, nowosądecki i m. Nowy Sącz, poprzez podniesienie kwalifikacji i nabycie doświadczenia zawodowego do IV 2019r.

Cel szczegółowy projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

 

Projekt skierowany jest do 20 biernych zawodowo młodych osób (w tym osoby z niepełnosprawnością-12, z obszarów wiejskich spoza ZIT-8) w wieku 18-29 lat, które ze względu na brak aktywności w sferze edukacyjno-zawodowej zaliczane są do grupy NEET, zamieszkujące wyłącznie w Województwie Małopolskim, na terenie powiatów: gorlicki lub powiatu nowosądeckiego lub m. Nowy Sącz

 

Planowane efekty:

– liczba osób, dla których opracowano IPD – 20
– liczba osób, które zostały objęte wsparciem w formie warsztatów psychologicznych / doradztwa zawodowego – 20
– liczba osób biorących udział w warsztatach grupowych – 20
– liczba osób objętych wsparciem w postaci usług pośrednictwa pracy – 20
– liczba osób, które ukończyły kursy lub szkolenia w ramach projektu – 15
– liczba osób objętych wsparciem w postaci kursów i szkoleń zawodowych – 17
– liczba osób, które zakończyły udział w stażach zawodowych trwających co najmniej 3 m-ce lub rozpoczęły udział w stażu i przerwały go w związku z podjęciem zatrudnienia – 16
– liczba osób objętych wsparciem w postaci staży zawodowych – 18

 

 

Zakończono proces rekrutacji do projektu.

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU "SZANSA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ"

 

 

 

REGULAMIN PROJEKTU określający zasady uczestnictwa w Projekcie, a w szczególności:
1) zakres oferowanego wsparcia w ramach Projektu,
2) warunki uczestnictwa w Projekcie,
3) rekrutację i przyjmowanie zgłoszeń,
4) korzystanie z poszczególnych form aktywizacji zawodowej w ramach Projektu,
5) obowiązki Pośrednika pracy – doradcy klienta,
6) prawa i obowiązki uczestników,
7) rezygnacja z udziału w projekcie,
8) postanowienia końcowe.

 

Harmonogram wsparcia styczeń 2018 r.

Harmonogram wsparcia luty 2018 r.

Harmonogram wsparcia marzec 2018 r.

Harmonogram wsparcia kwiecień 2018 r.

Harmonogram wsparcia maj 2018 r.

Harmonogram wsparcia czerwiec 2018 r.

Harmonogram wsparcia lipiec 2018 r.

Harmonogram wsparcia sierpień 2018 r.

Harmonogram wsparcia wrzesień 2018 r.

Harmonogram wsparcia październik 2018 r.

Harmonogram wsparcia listopad 2018 r.

Harmonogram wsparcia grudzień 2018 r.

Harmonogram wsparcia styczeń 2019 r.

Harmonogram wsparcia luty 2019 r.