TWOJA PRZYSZŁOŚĆ - W TWOICH RĘKACH

Nabór do projektu został zakończony.

 

 

 


 


FUNDACJA COLLEGIUM PROGRESSUS rozpoczyna realizację projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich

„TWOJA PRZYSZŁOŚĆ - W TWOICH RĘKACH”

Dofinansowanie projektu z UE: 345 768,60 PLN

 

Cel główny projektu:

Zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia przez 25 biernych zawodowo osób młodych z grupy NEET zamieszkujących tereny wiejskie położone poza ZIT oraz rodzicom powracającym na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem, z terenu powiatów: gorlicki, nowosądecki, i m. Nowy Sącz, poprzez podniesienie kwalifikacji i nabycie doświadczenia zawodowego do IV 2019r.

Cel szczegółowy projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

 

 

Projekt jest skierowany do 25 biernych zawodowo młodych osób, z dwóch grup:

1. Osoby zamieszkujące na terenach wiejskich poza ZIT–15 os,

2. Rodzice powracający do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem –10 os,

w wieku 18-29 lat, które ze względu na brak aktywności w sferze edukacyjno-zawodowej zaliczane są do grupy NEET, zamieszkujące wyłącznie w Województwie Małopolskim, na terenie powiatów: gorlicki lub powiatu nowosądeckiego lub m. Nowy Sącz

 


Planowane efekty:
– liczba osób, dla których opracowano i przekazano IPD – 25
– liczba osób, które zostały objęte wsparciem w formie warsztatów psychologicznych / doradztwa zawodowego – 25
– liczba osób, które wzięły udział w warsztatach grupowych – 25
– liczba osób objętych wsparciem w postaci usług pośrednika pracy – 25
– liczba osób objętych wsparciem w postaci kursów lub szkoleń zawodowych – 20
– liczba osób, które ukończyły kursy lub szkolenia w ramach projektu – 18
– liczba osób objętych wsparciem w postaci staży zawodowych – 23
– liczba osób, które zakończyły udział w stażach zawodowych trwających co najmniej 3 m-ce lub rozpoczęły udział w stażu i przerwały go w związku z podjęciem zatrudnienia – 22


 

 

Nabór do projektu został zakończony.

REKRUTACJA DO PROJEKTU "TWOJA PRZYSZŁOŚĆ - W TWOICH RĘKACH"

 

Harmonogram wsparcia styczeń 2018 r.

Harmonogram wsparcia luty 2018 r.

Harmonogram wsparcia marzec 2018 r.

Harmonogram wsparcia kwiecień 2018 r.

Harmonogram wsparcia maj 2018 r.

Harmonogram wsparcia czerwiec 2018 r.

Harmonogram wsparcia lipiec 2018 r.

Harmonogram wsparcia sierpień 2018 r.

Harmonogram wsparcia wrzesień 2018 r.

Harmonogram wsparcia październik 2018 r.

Harmonogram wsparcia listopad 2018 r.

Harmonogram wsparcia grudzień 2018 r.

Harmonogram wsparcia styczeń 2019 r.

Harmonogram wsparcia luty 2019 r.

REGULAMIN PROJEKTU określający zasady uczestnictwa w Projekcie, a w szczególności:
1) zakres oferowanego wsparcia w ramach Projektu,
2) warunki uczestnictwa w Projekcie,
3) rekrutację i przyjmowanie zgłoszeń,
4) korzystanie z poszczególnych form aktywizacji zawodowej w ramach Projektu,
5) obowiązki Pośrednika pracy – doradcy klienta,
6) prawa i obowiązki uczestników,
7) rezygnacja z udziału w projekcie,
8) postanowienia końcowe.