Rekrutacja do projektu "TWOJA PRZYSZŁOŚĆ - W TWOICH RĘKACH"

Rekrutacja do projektu została zakończona.


 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE


1.    W Projekcie mogą uczestniczyć osoby spełniające łącznie następujące kryteria formalne (dostępu):
1)    Osoba  bierna zawodowo w wieku 18-29 lat, która nie uczestniczy w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET , zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
2)    Osoba posiadająca miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie powiatu gorlickiego lub powiatu nowosądeckiego lub Miasta Nowy Sącz, województwo małopolskie,
3)    Osoba należąca do jednej z poniższych grup:
a) osoba zamieszkująca obszary wiejskie*  położone poza ZIT albo
b) rodzic  chcący powrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem.
4)    Osoba, która wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w odpowiednim oświadczeniu.

Ocena spełnienia kryteriów formalnych (dostępu) uprawniająca do udziału w projekcie dokonywana jest na etapie rekrutacji do projektu oraz potwierdzana jest bezpośrednio przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia w ramach projektu.

 

Osoba zainteresowana udziałem w Projekcie dokonuje swojego zgłoszenia poprzez wypełnienie ankiety rekrutacyjnej.

 

Ankietę należy złożyć w Biurze projektu - Fundacja Collegium Progressus ul. Ogrodowa 39, 33-300 Nowy Sącz (poczta tradycyjną, kurierem, osobiście, przez Internet).

Telefon kontaktowy: 884 339 740

 

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE WARUNKÓW UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ORAZ PROCES REKRUTACJI OPISANE SĄ W REGULAMINIE PROJEKTU "TWOJA PRZYSZŁOŚĆ - W TWOICH RĘKACH"

 


 

* zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA, kategoria 3) /lista gmin w województwie małopolskim - klasyfikacja DEGURBA/