Rekrutacja do projektu "Szansa na lepszą przyszłość"

REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA


 


 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

W Projekcie mogą uczestniczyć osoby spełniające łącznie następujące kryteria formalne (dostępu):
1)    Osoba  bierna zawodowo w wieku 18-29 lat, która nie uczestniczy w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET , zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
2)   Osoba posiadająca miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie powiatu gorlickiego lub powiatu nowosądeckiego lub Miasta Nowy Sącz,
3)   Osoba należąca do jednej z poniższych grup:
a)    Osoba z niepełnosprawnościami albo
b)    osoba zamieszkująca obszary wiejskie  położone poza ZIT
4)    Osoba, która wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w odpowiednim oświadczeniu.

 

Ocena spełnienia kryterium formalnych (dostępu) uprawniająca do udziału w projekcie dokonywana jest na etapie rekrutacji do projektu oraz potwierdzana jest bezpośrednio przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia w ramach projektu.

 

Osoba zainteresowana udziałem w Projekcie dokonuje swojego zgłoszenia poprzez wypełnienie ankiety rekrutacyjnej.Ankietę należy złożyć w Biurze projektu - Fundacja Collegium Progressus ul. Ogrodowa 39, 33-300 Nowy Sącz (poczta tradycyjną, kurierem, osobiście, przez Internet).

Telefon kontaktowy: 884 339 740SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE WARUNKÓW UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ORAZ PROCES REKRUTACJI OPISANE SĄ W REGULAMINIE PROJEKTU "Szansa na lepszą przyszłość"