Będę pracować edycja 2

 

 

Collegium Progressus realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. "Będę pracować edycja 2"

 

Celem projektu jest: Zwiększenie szans na aktywizację zawodową 70 niepracujących osób w wieku mobilnym 30+ z terenu powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego, limanowskiego i miasta Nowy Sącz poprzez podniesienie kwalifikacji i zdobycie doświadczenia zawodowego do VI.2020 r.

 

Wartość projektu: 1 048 429,68  PLN

 

Dofinansowanie projektu z UE: 891 165,22 PLN

 

Planowane efekty:

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu - 27 osób
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 63 osób
- Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników projektu - osób z niepełnosprawnościami (osoby, które podjęły zatrudnienie w wyniku udziału w projekcie) - 33 %
- Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników projektu -osób z niskim wykształceniem (osoby, które podjęły zatrudnienie w wyniku udziału w projekcie) - 38 %
- Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników projektu w wieku 50+ (osoby, które podjęły zatrudnienie w wyniku udziału w projekcie) - 33 %
- Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników projektu - kobiet (osoby, które podjęły zatrudnienie w wyniku udziału w projekcie) - 39 %
- Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników projektu - osób długotrwale bezrobotnych (osoby, które podjęły zatrudnienie w wyniku udziału w projekcie) - 30 %


 

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:- Identyfikację indywidualnych predyspozycji i potrzeb uczestników projektu (spotkania z doradcą zawodowym/psychologiem, warsztaty);
- Wsparcie Indywidualnego Doradcy Klienta w realizacji optymalnej ścieżki rozwoju;
- Pośrednictwo pracy;
- Indywidualne szkolenia/kursy zawodowe odpowiadające bieżącym potrzebom rynku pracy (wypłacamy stypendia szkoleniowe);
i/lub
- Minimum 3 miesięczne płatne staże zawodowe;
- Poradnictwo dla osób opiekującymi się osobami zależnymi.


Dodatkowo dla uczestników projektu przewidujemy:

zwrot kosztów dojazdu, pokrycie kosztów opieki nad osobą zależną, w tym nad dzieckiem/dziećmi w żłobku/przedszkolu, dla osób z niepełnosprawnościami wsparcie w zależności od zapotrzebowania (np. asystenta/tłumacza/opiekuna).

 


 

Prowadzimy nabór do projektu w sposób ciągły.

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje:

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU "BĘDĘ PRACOWAĆ EDYCJA 2"
 

 

REGULAMIN PROJEKTU określający zasady uczestnictwa do projektu, a w szczególności:

1) warunki uczestnictwa w Projekcie,
2) rekrutację i przyjmowanie zgłoszeń,
3) kwalifikację uczestników do udziału w Projekcie,
4) zakres oferowanego wsparcia w ramach Projektu,
5) korzystanie z poszczególnych form wsparcia w ramach Projektu,
6) obowiązki Indywidualnego Doradcy Klienta, Pośrednika pracy,
7) prawa i obowiązki uczestników,
8) rezygnacja z udziału w projekcie,
9) postanowienia końcowe.