Rekrutacja do projektu "Przygotowani do pracy - wykwalifikowani i kompetentni mieszkańcy subregionu sądeckiego"

Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich

Warunki uczestnictwa w projekcie:

W Projekcie mogą uczestniczyć osoby spełniające łącznie następujące warunki formalne:
1)    osoba niepracująca (bierna zawodowo lub bezrobotna),
2)    osoba w wieku 30 lat i więcej,
3)    osoba mieszkająca, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, na terenie jednego z 4 powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego, limanowskiego oraz Miasta Nowego Sącza w Województwie Małopolskim,
4)    osoba należąca co najmniej do jednej z poniższych grup:
a)    osób powyżej 50 roku życia,
b)    osób z niepełnosprawnościami,
c)    osób o niskich kwalifikacjach,
d)    kobieta.

Uwaga: Uczestnikiem projektu nie może być osoba która jest uczestnikiem innego projektu realizowanego w tym samym czasie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w którym przewidziane formy wsparcia uczestnika są tego samego rodzaju i zmierzają do osiągnięcia tego samego celu/korzyści dla uczestnika projektu.

Osoba zainteresowana udziałem w Projekcie dokonuje swojego zgłoszenia poprzez wypełnienie ANKIETY REKRUTACYJNEJ.
Ankietę należy złożyć w Biurze projektu - Collegium Progressus ul. Ogrodowa 39, 33-300 Nowy Sącz (poczta tradycyjną, kurierem, osobiście, przez Internet).
Telefon kontaktowy: 882 051 472
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE WARUNKÓW UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ORAZ PROCES REKRUTACJI OPISANE SĄ W REGULAMINIE PROJEKTU "Przygotowani do pracy - wykwalifikowani i kompetentni mieszkańcy subregionu sądeckiego"