Collegium Progressus wydłuża termin naboru kandydatów na ekspertów

Nowy Sącz, 03.12.2018 r.

Collegium Progressus

wydłuża termin naboru kandydatów na ekspertów

do oceny wniosków o dofinansowanie grantów w ramach projektu “Dostępny wirtu@lny świat – szkolenia komputerowe dla mieszkańców województwa małopolskie
i świętokrzyskiego” realizowany przez Collegium Progressus na podstawie umowy
o dofinansowanie nr POPC.03.01.00-00.0076/18-00 z dnia 05.06.2018r., w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

W niniejszym naborze może wziąć udział osoba, która jednocześnie spełnia wszystkie warunki formalne naboru.

Na ekspertów wybrane zostaną osoby ocenione według kryterium merytorycznego naboru.

 

Warunki formalne naboru: w naborze może wziąć udział osoba, która jednocześnie:

korzysta z pełni praw publicznych,

posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe,

jest dyspozycyjna w okresie planowanej oceny wniosków listopad 2018 r. - grudzień 2018 r.

 

Kryterium merytoryczne naboru:

Kandydatem na eksperta może zostać osoba posiadająca wiedzę i doświadczenie
w przygotowaniu / realizacji/ ocenie projektów szkoleniowych, posiadająca wykształcenie wyższe/ zawodowe lub inne certyfikaty / zaświadczenie potwierdzające posiadane kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe związane z przygotowaniem/ realizacją wniosków o dofinansowanie, preferowane funkcje kierownicze w projektach.

 

Do zadań eksperta będzie należeć: ocena przedłożonych wniosków o grant, sporządzenie protokołu z oceny wniosków, procedura odwoławcza, stała współpraca
z Przewodniczącym komisji. Ocena wniosków o dofinansowanie grantów dokonywana będzie zgodnie z kryteriami zawartymi w Regulaminie konkursu oraz Regulaminem komisji przyznającej granty.

Ocena każdego wniosku o przyznanie grantu dokonywana będzie przez dwóch niezależnych ekspertów, których pracami będzie kierował Przewodniczący. W przypadku rozbieżności w ocenie danego wniosku (różnica co najmniej 10 pkt) wniosek zostanie oceniony przez osobę trzecią. Dokładna liczba wniosków o dofinansowanie grantów przypadających danemu ekspertowi podana zostanie po zakończeniu ww. konkursu.

 

Aby zgłosić swoją kandydaturę na eksperta oceny wniosków o dofinansowanie grantów należy: złożyć życiorys zawodowy oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz wymagane doświadczenie zawodowe.

Dokumenty należy przesłać lub dostarczyć osobiście do biura projektu mieszczącego się przy ul. Ogrodowej 39, 33-300 Nowy Sącz w zaklejonej kopercie z adnotacją "Nabór ekspertów do oceny wniosku o dofinansowanie grantów w ramach projektu “Dostępny wirtu@lny świat – szkolenia komputerowe dla mieszkańców województwa małopolskie i świętokrzyskiego”" w terminie do 11.12.2018 r. do godziny 16:00. Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę dla celów niniejszego naboru.

Na ekspertów oceny wniosków o dofinansowanie grantów zostaną wybrane osoby wykazujące się największym doświadczeniem.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub kontakt telefoniczny 507444236

Po dokonaniu wyboru ekspertów oceny wniosków o dofinansowanie grantów przez Collegium Progressus, osoby te zostaną o tym niezwłocznie poinformowane telefonicznie

 

Uwaga!

(Wszystkie dokumenty dotyczące realizacji projektu “Dostępny wirtu@lny świat – szkolenia komputerowe dla mieszkańców województwa małopolskie i świętokrzyskiego” dostępne są na stronie https://polskacyfrowa.fundacja-cp.pl/)

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COLLEGIUM PROGRESSUS z siedzibą w Gródku nad Dunajcem 28 (kod: 33-318) zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000256384 w Sądzie Rejonowym w Krakowie dla Krakowa-Śródmieścia, używającą NIP: 734-316-20-71, REGON: 12025104800000;

 

 

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z naborem na stanowisko eksperta do oceny wniosków o dofinansowanie grantów oraz zawarcia przedmiotowej umowy;
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w celu monitoringu, raportowaniu, kontroli, audytu i sprawozdawczości w zakresie niezbędnym lub prawem przewidzianym
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru ekspertów i w czasie niezbędnym do zapewnienia dostępu do tych danych – w szczególności do upływu przedawnienia roszczeń i do upływu terminów określonych w przepisach odrębnych, w tym dotyczących archiwizowania dokumentacji
  • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w naborze ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie grantów; a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości składania dokumentów.
  • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
  • posiada Pani/Pan:

 

prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

prawo do przenoszenia danych osobowych;

prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych