Realizowane projekty

W celu powiększenia czcionki proszę nacisnąć: CTRL oraz + lub CTRL oraz scroll myszki


INFORMACJA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Osoba z niepełnosprawnością chcąca spotkać się w Biurze projektu przy ul. Ogrodowej 39 w Nowym Sączu, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania i zapewnienia stosownego komfortu, proszona jest o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu telefonicznie pod numerem: (+48) 883 255 720 lub (+48) 882 051 472 lub (+48) 884 339 740 lub (+48) 791 640 594 lub elektronicznie na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

  

Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich

 

Fundacja Collegium Progressus w partnerstwie z Gminą Łukowica realizują projekt pn.: „Prometeusz” Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Łukowica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 3 813 538,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 3 508 198,00 PLN

Grupę docelową stanowi łącznie 440 os (230 mężczyzn, 210 kobiet), tj.: min 340 dzieci i młodzież do 18 r.ż. oraz ich rodziny - min 100 os  - mieszkańcy Gminy Łukowica położonej w Województwie Małopolskim, powiat limanowski, osoby/rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Utworzona w ramach projektu Placówka Wsparcia Dziennego funkcjonować będzie od poniedziałku do piątku w wymiarze 5 godzin/dzień. Co do zasady w roku szkolnym w godz. 12:00-17:00, w wakacje w godz. 09:00-14:00. W ciągu dnia dzieci będą miały zapewnione posiłki.

Odziały Placówki Wsparcia Dziennego:

1.            Łukowica – przy szkole podstawowej im. Marii Skłodowskiej- Curie w Łukowicy - Łukowica 34-606 Łukowica 285

2.            Przyszowa 1 – przy szkole podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Przyszowej - 34-604 Przyszowa 484

3.            Przyszowa 2 – przy szkole podstawowej Nr 2    im. Henryka Sienkiewicza w  Przyszowej - 34-604 Przyszowa 34

4.            Stronie – przy szkole podstawowej im. Adama Mickiewicza w Stroniu - 34-604 Stronie 2

5.            Młyńczyska – przy szkole podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Młyńczyskach - 34-606 Młyńczyska 136

6.            Jastrzębie – przy szkole podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jastrzębiu - 34-606 Jastrzębie 131

7.            Świdnik – przy szkole podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Świdniku - 34-606 Świdnik 22

Celem projektu jest stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży w sposób odpowiadający ich zainteresowaniom i predyspozycjom poprzez utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w siedmiu lokalizacjach na terenie Gminy Łukowica do 2022 r.

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

- opiekę codzienną,

- stworzenie dla każdego podopiecznego Zindywidualizowanego Planu Wsparcia na podstawie którego zostaną przydzielone odpowiednie formy wsparcia takie jak: zajęcia logopedyczne, psychologiczne, wyrównawczo-kompensacyjne, informatyka, j.angielski, j.niemiecki, matematyka, gimnastyka korekcyjna, zajęcia szachowe. Ponadto organizowane będą wyjazdy edukacyjno-rekreacyjne.

 

POBYT DZIECKA W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO „Prometeusz” JEST BEZPŁATNY

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

a)            Zamieszkanie/nauka na terenie Gminy Łukowica

b)           Wiek podopiecznego placówki do 18 roku życia,

c)            Osoba/rodzina zagrożona wykluczeniem społecznym.

 

REKRUTACJA:

Proces rekrutacji odbywa się na bieżąco w podziale na edycje. Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są przez cały okres realizacji projektu.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w każdym oddziale placówki wsparcia dziennego, biurze projektu oraz na stronie internetowej www.fundacja-cp.pl.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Regulamin projektu

2. Regulamin rekrutacji

3. Załącznik nr 1 – KARTA ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU

4. Załącznik nr 1A – KARTA ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU KOLEJNEGO DZIECKA (wypełnić tylko w przypadku gdy rodzic/opiekun zgłasza drugie lub kolejne dziecko)

5. Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa

6. Załącznik nr 3 – Ankieta uczestnika projektu

7. Załącznik nr 4 – Oświadczenie uczestnika projektu.

 

dla słabowidzących:

8. Regulamin projektu – dla osób słabowidzących

9. Regulamin rekrutacji – dla osób słabowidzących

10. Załącznik nr 1 – KARTA ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU – dla osób słabowidzących

11. Załącznik nr 1A – KARTA ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU KOLEJNEGO DZIECKA (wypełnić tylko w przypadku gdy rodzic/opiekun zgłasza drugie lub kolejne dziecko) – dla osób słabowidzących

12. Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa – dla osób słabowidzących

13. Załącznik nr 3 – Ankieta uczestnika projektu – dla osób słabowidzących

14. Załącznik nr 4 – Oświadczenie uczestnika projektu – dla osób słabowidzących.

 

Kontakt:

Biuro projektu: 33-300 Nowy Sącz, ul. Ogrodowa 39

Telefon: 517 928 290

Email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 

 

 Projekt współfinansowany z Funduszy europejskich

COLLEGIUM PROGRESSUS z siedzibą w 33-318 Gródek nad Dunajcem 28 (g. Gródek nad Dunajcem, p. nowosądecki, w. MAŁOPOLSKIE) realizuje projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa nr 3 Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych „DOSTĘPNY WIRTU@LNY ŚWIAT - SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO I ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu to: 2 257 427,10 PLN w tym wartość dofinansowania wynosi: 1 910 455,26 PLN.

Strona projektu-kliknij
Wniosek o przyznanie grantu znajdziesz TUTAJ
Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie projektu w zakładce START w sekcji DO POBRANIA


Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich


Collegium Progressus realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. "Będę pracować edycja 2"
Celem projektu jest: Zwiększenie szans na aktywizację zawodową 70 niepracujących osób w wieku mobilnym 30+ z terenu powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego, limanowskiego i miasta Nowy Sącz poprzez podniesienie kwalifikacji i zdobycie doświadczenia zawodowego do VI.2020 r.
Wartość projektu: 1 048 429,68  PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 891 165,22 PLN

Czytaj więcej...

Collegium Progressus realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. "Przygotowani do pracy - wykwalifikowani i kompetentni mieszkańcy subregionu sądeckiego"
Celem projektu jest: Zwiększenie szans na aktywizację zawodową 70 niepracujących os w wieku mobilnym 30+ z terenu powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego, limanowskiego i m. Nowy Sącz poprzez podniesienie kwalifikacji i zdobycie doświadczenia zawodowego do VI 2020r.
Wartość projektu: 1 048 429,68  PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 891 165,22 PLN

Czytaj więcej...

COLLEGIUM PROGRESSUS w partnerstwie z Fundacją IWO – DORADZTWO OBYWATELSKIE oraz FUNDACJĄ NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „WYJDŹ Z DOMU” realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Metamorfozy – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej mieszkańców Sądecczyzny”
Dofinansowanie projektu z UE: 2 374 279,85 PLN
Czytaj więcej...


Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich

COLLEGIUM PROGRESSUS realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Szansa na lepszą przyszłość”
Dofinansowanie projektu z UE: 263 940,52 PLN

Czytaj więcej...

COLLEGIUM PROGRESSUS realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „TWOJA PRZYSZŁOŚĆ - W TWOICH RĘKACH”
Dofinansowanie projektu z UE: 345 768,60 PLN

Czytaj więcej...