ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/KIS/9.1.2/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. dotyczące organizacji i przeprowadzenia szkoleń/kursów zawodowych kończących się egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji / nabycie kompetencji zawodowychNowy Sącz, 11 kwietnia 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr  1/KIS/9.1.2/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r.
upublicznione dnia 11 kwietnia 2019 r. na stronie internetowej:

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.fundacja-cp.pl (zakładka Ogłoszenia)
oraz w biurze projektu: ul. Ogrodowa 39, 33-300 Nowy Sącz

dotyczy projektu pn. „Metamorfozy – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej mieszkańców Sądecczyzny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.1, poddziałania 9.1.2. Aktywna integracja. Projekt realizowany w ramach umowy nr RPMP.09.01.02-12-0076/16-00 podpisanej dnia 02.12.2016 r. pomiędzy Fundacją Collegium Progressus a Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie oraz Aneksem nr RPMP.09.01.02-12-0076/16-03 z dnia 12.03.2019 r.

 

Załączniki:

 

1. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KIS/9.1.2/2019  z dnia 11 kwietnia 2019 r. strony 1-27

2. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KIS/9.1.2/2019  z dnia 11 kwietnia 2019 r. strony 28-41

3. Załączniki nr 2-8 w wersji edytowalnej do ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1/KIS/9.1.2/2019  z dnia 11 kwietnia 2019 r.