Aktywni z POWEREM z subregionu sądeckiego

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

COLLEGIUM PROGRESSUS realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Aktywni z POWEREM z subregionu sądeckiego
Dofinansowanie projektu z UE: 355 641,92 PLN
Cel szczegółowy PO WER: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż., w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)
Cel projektu: Zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia przez 25 biernych zawodowo osób młodych: z niepełnosprawnością, zamieszkujących tereny wiejskie położone poza ZIT oraz rodzicom powracającym na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem, z terenu subregionu sądeckiego, poprzez podniesienie kwalifikacji oraz nabycia doświadczenia zawodowego do X 2021 r.
Projekt skierowany jest do 25 biernych zawodowo młodych osób (w tym osoby z niepełnosprawnością-3, z obszarów wiejskich spoza ZIT-15, rodziców chcących powrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem – 7) w wieku 18-29 lat, które ze względu na brak aktywności w sferze edukacyjno-zawodowej zaliczane są do grupy NEET,  zamieszkujące wyłącznie w Województwie Małopolskim, na terenie powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego, limanowskiego lub miasta Nowy Sącz.


Planowane efekty:
–liczba osób, dla których opracowano IPD–25
–liczba osób, które wzięły udział w warsztatach grupowych–25
–liczba osób, które skorzystały z pośrednictwa pracy–25
–liczba osób objętych wsparciem w postaci kursów lub szkoleń zawodowych–20
–liczba osób, które ukończyły szkolenie i przystąpiły do egzaminu–16
–liczba osób, które zakończyły udział w stażu lub rozpoczęły udział w stażach zawodowych trwających, co najmniej 3 miesiące i przerwały ten udział w związku z podjęciem zatrudnienia–19
–liczba osób, objętych wsparciem w postaci staży zawodowych–23


Rekrutacja do projektu. Termin prowadzenia naboru do 12.06.2020 r.

Czytaj więcej...


Harmonogram wsparcia.

marzec 2020

kwiecień 2020

maj 2020


REGULAMIN PROJEKTU określający zasady uczestnictwa w Projekcie, a w szczególności:
1) zakres oferowanego wsparcia w ramach Projektu,
2) warunki uczestnictwa w Projekcie,
3) rekrutację i przyjmowanie zgłoszeń,
4) korzystanie z poszczególnych form aktywizacji zawodowej w ramach Projektu,
5) obowiązki Pośrednika pracy – doradcy klienta,
6) prawa i obowiązki uczestników,
7) rezygnacja z udziału w projekcie,
8) postanowienia końcowe.
Zapoznaj się z Regulaminem. Czytaj więcej...

ulotka projektu