Rekrutacja do projektu "Szansa na lepszą przyszłość z POWEREM-edycja 2"

Szanowni Państwo, ze względu na podejmowane działania w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 rekomendujemy zgłoszenia do projektu przesyłać drogą elektroniczną lub wyrażać chęć uczestnictwa telefonicznie.


Nabór prowadzimy w 3 turach:
Pierwsza: Rekrutacja do projektu zakończona.
Druga: Rekrutacja do projektu zakończona.

Trzecia: rekrutacja do projektu zakończona

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
W Projekcie mogą uczestniczyć osoby spełniające łącznie następujące kryteria formalne (dostępu):
1)Osoba bierna zawodowo w wieku 18-29 lat, która nie uczestniczy w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
2)Osoba posiadająca miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lub ucząca się lub pracująca w województwie małopolskim na terenie powiatu gorlickiego lub limanowskiego lub powiatu nowosądeckiego lub Miasta Nowy Sącz,
3)Osoba należąca do jednej z poniższych grup:

  • osoba zamieszkująca obszary wiejskie  (określonych według klasyfikacji DEGURBA: kategoria 3 – obszary wiejskie, słabo zaludnione) położone poza ZIT*

*W powiecie gorlickim obszar ten obejmuje gminę: Bobowa, Lipinki, Łużna, Moszczenica, Ropa, Sękowa, Ujście Gorlickie.
W powiecie nowosądeckim obszar ten obejmuje gminę: Gródek nad Dunajcem, Kamionka Wielka, Korzenna, Krynica-Zdrój, Łabowa, Łącko, Łososina Dolna, Podegrodzie.
W powiecie limanowskim obszar ten obejmuje gminę: Dobra, Jodłownik, Kamienica, Laskowa, Limanowa-gmina wiejska, Łukowica, Niedźwiedź, Słopnice, Tymbark.
Miasto Nowy Sącz oraz wyżej niewymienione gminy w powiecie nowosądeckim, gorlickim i limanowskim nie są uznawane za obszary wiejskie położone poza ZIT.

albo

  • rodzic chcący powrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem

albo

  • osoba z niepełnosprawnością w stopniu co najmniej umiarkowanym.

4)Osoba, która wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w odpowiednim oświadczeniu.
(w/w osoba, nie może być uczestnikiem innego projektu (dotyczącego aktywizacji zawodowo-edukacyjnej) realizowanego w tym samym czasie w ramach POWER oraz nie należy do grupy określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1.)

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE WARUNKÓW UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ORAZ PROCES REKRUTACJI OPISANE SĄ W REGULAMINIE PROJEKTU "Szansa na lepszą przyszłość z POWEREM-edycja 2".

Uwaga:
Od 01.01.2021 r. przed przystąpieniem do projektu będziemy prosić o zaświadczenie o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo. Zaświadczenie uznaje się za ważne przez okres 30 dni od dnia jego wydania, dlatego będziemy Państwa informować o potrzebie złożenia dokumentu oraz pomagać w jego uzupełnieniu/wygenerowaniu.
Wydanie zaświadczenia jest możliwe na jeden z dwóch poniższych sposobów:
- wypełnienie wniosku do ZUS o wydanie zaświadczenia. Wzór wniosku do ZUS (druk US-7).
- wygenerowanie danych z konta ubezpieczonego korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Wydruk taki powinien obejmować przynajmniej informacje o braku tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej przez uczestnika.

Ocena spełnienia kryterium formalnych (dostępu) uprawniająca do udziału w projekcie dokonywana jest na etapie rekrutacji do projektu oraz potwierdzana jest bezpośrednio przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia w ramach projektu.
Osoba zainteresowana udziałem w Projekcie dokonuje swojego zgłoszenia poprzez wypełnienie ankiety rekrutacyjnej.
Ankietę należy złożyć w Biurze projektu - Collegium Progressus, ul. Ogrodowa 39, 33-300 Nowy Sącz (poczta tradycyjną, kurierem, osobiście, przez Internet).
Telefon kontaktowy: 884 339 740