Rekrutacja do projektu "Aktywni z POWEREM z subregionu sądeckiego"

Nabór prowadzimy w 3 turach:
Pierwsza: Rekrutacja do projektu zakończona.
Druga: planowany termin: Rekrutacja do projektu zakończona.
Trzecia: planowany termin: 02/03.2021 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
W Projekcie mogą uczestniczyć osoby spełniające łącznie następujące kryteria formalne (dostępu):
1)Osoba bierna zawodowo w wieku 18-29 lat, która nie uczestniczy w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
2)Osoba posiadająca miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lub ucząca się lub pracująca w województwie małopolskim na terenie powiatu gorlickiego lub limanowskiego lub powiatu nowosądeckiego lub Miasta Nowy Sącz,
3)Osoba należąca do jednej z poniższych grup:

 

  • osoba zamieszkująca obszary wiejskie  (określonych według klasyfikacji DEGURBA: kategoria 3 – obszary wiejskie, słabo zaludnione) położone poza ZIT*

*W powiecie gorlickim obszar ten obejmuje gminę: Bobowa, Lipinki, Łużna, Moszczenica, Ropa, Sękowa, Ujście Gorlickie.
W powiecie nowosądeckim obszar ten obejmuje gminę: Gródek nad Dunajcem, Kamionka Wielka, Korzenna, Krynica-Zdrój, Łabowa, Łącko, Łososina Dolna, Podegrodzie.
W powiecie limanowskim obszar ten obejmuje gminę: Dobra, Jodłownik, Kamienica, Laskowa, Limanowa-gmina wiejska, Łukowica, Niedźwiedź, Słopnice, Tymbark.
Miasto Nowy Sącz oraz wyżej niewymienione gminy w powiecie nowosądeckim, gorlickim i limanowskim nie są uznawane za obszary wiejskie położone poza ZIT.

albo

  • rodzic chcący powrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem

albo

  • osoba z niepełnosprawnością w stopniu co najmniej umiarkowanym.


4)Osoba, która wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w odpowiednim oświadczeniu.
(w/w osoba, nie może być uczestnikiem innego projektu (dotyczącego aktywizacji zawodowo-edukacyjnej) realizowanego w tym samym czasie w ramach POWER oraz nie należy do grupy określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1.)

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE WARUNKÓW UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ORAZ PROCES REKRUTACJI OPISANE SĄ W REGULAMINIE PROJEKTU "Aktywni z POWEREM z subregionu sądeckiego".

Ocena spełnienia kryterium formalnych (dostępu) uprawniająca do udziału w projekcie dokonywana jest na etapie rekrutacji do projektu oraz potwierdzana jest bezpośrednio przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia w ramach projektu.
Osoba zainteresowana udziałem w Projekcie dokonuje swojego zgłoszenia poprzez wypełnienie ankiety rekrutacyjnej.
Ankietę należy złożyć w Biurze projektu - Collegium Progressus, ul. Ogrodowa 39, 33-300 Nowy Sącz (poczta tradycyjną, kurierem, osobiście, przez Internet).
Telefon kontaktowy: 884 339 740