Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego z dnia 11 marca 2020 r.
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Zamawiający Fundacja Collegium Progressus z siedzibą w Gródku nad Dunajcem 28, 33-318 Gródek nad Dunajcem
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego z dnia 11 marca 2020 r. pn.:

Organizacja wyjazdów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Łukowica w ramach projektu pn. „Prometeusz” – Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Łukowica”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

1.    Zamawiający informuje, iż dokonał unieważnienia postępowania.
1)    Uzasadnienie formalne:
Rozdział V - Informacje dodatkowe, pkt 4) ppkt 4) lit. c) Zapytania ofertowego
2)    Uzasadnienie faktyczne:
Przyczyną unieważnienia przedmiotowego postępowania jest fakt, iż w toku postępowania wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż prowadzenie postępowania i zawarcie umowy nie leży w interesie Zamawiającego.
Zamawiający wskazuje, iż w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19,  z uwagi na treść rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020, poz. 491) – w okresie od 20 marca 2020 r. do odwołania, zmienionego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 522), stosownie do którego treści zakazano m.in. na obszarze RP przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych,  wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu, sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych wybór oferty najkorzystniejszej i zawarcie umowy jawi się nieuzasadnionym.

2.    Zamawiający dziękuje za wzięcie udziału w postępowaniu.Załącznik:
1. Treść ogłoszenia