Projekt "Integracyjny Punkt Przedszkolny Przyjazna kraina"

FUNDACJA COLLEGIUM PROGRESSUS w partnerstwie ze STOWARZYSZENIEM NOWOSĄDECKA WSPÓLNOTA

realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

 

"Integracyjny Punkt Przedszkolny Przyjazna kraina"


w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

 

Celem ogólnym projektu jest wzrost udziału dzieci w wieku od 3 do 5 lat w edukacji przedszkolnej na terenie gminy Kamionka Wielka