O projekcie

 

FUNDACJA COLLEGIUM PROGRESSUS realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Będę pracować!”

Dofinansowanie projektu z UE: 1 435 323,60 PLN

Cel projektu: Zwiększenie kwalifikacji, umiejętności ICT i doświadczenia zawodowego oraz możliwości podjęcia zatrudnienia wśród 70 niepracujących osób w wieku mobilnym 30+ z terenu 3 powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego, limanowskiego w w Województwie Małopolskim, do IV 2018r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach projektu „Będę pracować!” wsparciem objętych zostanie 70 osób - 36 kobiet/34 mężczyzn (bezrobotnych i biernych zawodowo) będących w wieku 30+, tj: 35 z niepełnosprawnościami, 25 osób nisko wykwalifikowanych i 10 osób w wieku 50+, z terenu 3 powiatów Województwa Małopolskiego: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego.

Uczestnicy Projektu poprzez pogłębioną diagnozę (warsztaty psychologiczno-doradcze, spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym) i przy wsparciu Indywidualnych Doradców zdecydują (w formie Indywidualnego Planu Działania) o przebiegu dalszej ścieżki wsparcia. Dla każdego uczestnika przewidziano 3 formy wsparcia: pośrednictwo pracy, szkolenia/kursy, w tym z zakresu ICT (nabycie/podniesienie kwalifikacji adekwatnego do potrzeb rynku pracy) oraz min 3 miesięcznego stażu, by pod okiem opiekuna zyskać konkretne umiejętności i doświadczenie zawodowe. Uczestnicy (minimum 10% ogółu) opiekujący się osami zależnymi otrzymają specjalistyczne poradnictwo w tym zakresie.
Zamierzeniem projektu jest umożliwienie uczestnikom samodecydowania o charakterze wsparcia, a poprzez to kształtowanie poczucia sprawstwa i podnoszenia
samooceny. Doradcy będą czuwać nad realizacją przez uczestnika Indywidualnego Planu Działania, pomagać osobom w „bezpiecznym wejściu/powrocie” na otwarty rynek pracy i w kontaktach z pracodawcami, wspólnie z pośrednikiem wyszukiwać i towarzyszyć w aplikowaniu na wybrane stanowisko, motywować do działania i
pokonywania pojawiających się trudności.

Uczestnicy otrzymają stypendia szkoleniowe i stażowe, zwrot kosztów przejazdów.
Efektem projektu będzie odbycie wysokiej jakości szkoleń, zakończonych egzaminem zewnętrznym i uzyskanie doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażach przez minimum 63 osoby, a w efekcie zatrudnienie minimum 21 osób.

 

Regulamin projektu