Spotkanie informacyjne 07 października 2016 r. w Nowym Sączu

 

Szanowni Państwo,


Fundacja Collegium Progressus zaprasza osoby niepracujące (bezrobotne i bierne zawodowo) w wieku 30+ należące co najmniej do jednej z grup:
- osoby z niepełnosprawnościami;
- osoby o niskich kwalifikacjach;
- osoby w wieku 50 lat i więcej,

zamieszkujących teren powiatu nowosądeckiego do udziału w Projekcie pn. „Będę pracować!” realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie serdecznie zapraszamy do Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu z siedzibą przy ulicy Jagiellońskiej 33 na SPOTKANIE INFORMACYJNE, które odbędzie się  w dniu 07 października 2016 r., o godzinie 10:00.

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa do projektu należy złożyć Ankietę rekrutacyjną na w/w spotkaniu, osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną do Biura Projektu (ul. Ogrodowa 39, 33-300 Nowy Sącz) lub przesłać w formie elektronicznej na adres kontaktowy.

 

 

Zapraszamy!