Aktualnie realizowane projekty współfinansowane ze środków Funduszy Unijnych

 

 

 

 

Wsparcie dla osób poniżej 30 lat biernych zawodowo (tj. niepracujących, niezarejestrowanych w urzędzie pracy i nie poszukujących pracy)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACJA COLLEGIUM PROGRESSUS realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Szansa na lepszą przyszłość”

Dofinansowanie projektu z UE: 263 940,52 PLN


Czytaj więcej...

 


 

FUNDACJA COLLEGIUM PROGRESSUS realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „TWOJA PRZYSZŁOŚĆ - W TWOICH RĘKACH”

Dofinansowanie projektu z UE: 345 768,60 PLN


Czytaj więcej...

  

 

 

Wsparcie dla osób powyżej 30 lat niepracujących


 

 

 

FUNDACJA COLLEGIUM PROGRESSUS realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Będę pracować!”

Dofinansowanie projektu z UE: 1 435 323,60 PLN


Czytaj więcej...

 


 

FUNDACJA COLLEGIUM PROGRESSUS realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  „Możesz więcej - zyskaj pracę”

Dofinansowanie projektu z UE: 1 555 510,20 PLN


Czytaj więcej...

 
 

 

 

 

Wsparcie dla osób chcących wejść/powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3


 

 

 

 

Fundacja COLLEGIUM PROGRESSUS realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Żłobek "Przyjazny Świat Malucha 2" - wsparcie poziomu zatrudnienia osób powracających/wchodzących na rynek pracy

Dofinansowanie projektu z UE: 952 908,40 PLN


Czytaj więcej...

  

 

 

 

Wsparcie dla osób w wieku 18 - 64 lat niepracujących zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 

 

 

 

Fundacja COLLEGIUM PROGRESSUSw partnerstwie z Fundacją IWO – DORADZTWO OBYWATELSKIE oraz FUNDACJĄ NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „WYJDŹ Z DOMU” realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Metamorfozy – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej mieszkańców Sądecczyzny

Dofinansowanie projektu z UE: 2 374 279,85 PLN

 

Czytaj więcej...

 

 
O Fundacji CP

Fundacja Collegium Progressus została zarejestrowana w Krakowie 20 kwietnia 2006 roku.

 

Celem Fundacji jest wspieranie wszechstronnego rozwoju, oraz ochrony zdrowia społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza wspieranie działalności społecznej, pomocy społecznej, działalności informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju rynku i demokracji w Polsce oraz zbliżenia narodów i państw Europy Środkowej i Wschodniej, w tym ochrony i opieki nad życiem osób chorych lub niepełnosprawnych, w szczególności dzieci i młodzieży, działanie na rzecz poprawy stanu zdrowia osób chorych i niepełnosprawnych, jak również działanie na rzecz pomocy młodzieży poszkodowanej w wypadkach, przez co startującej z gorszej pozycji życiowej.

 

Organami Fundacji są:

 

a) Walne Zgromadzenie Fundatorów - organ stanowiący i opiniujący fundacji,

b) Rada Fundacji - organ stanowiący i opiniujący Fundacji o uprawnieniach nadzorczych i inicjatywnych,

c) Zarząd Fundacji, który składa się z minimum jednej osoby, nie więcej niż trzech osób, w tym Prezesa i jest powoływany przez Radę Fundacji w głosowaniu tajnym na czas nieokreślony.

 

Funkcja Prezesa Fundacji w jej jednoosobowym Zarządzie została powierzona panu Piotrowi Oraczowi. Ta struktura pozwala nam na szybkie decyzje, szybką realizację zadań, i szybki rozwój w pierwszych latach funkcjonowania.

 

Fundacja Collegium Progressus z dniem 20.09.2012 r. stała się podmiotem posiadającym status organizacji pożytku publicznego.

 

Statut Fundacji Collegium Progressus

 

Postanowienie Sądu Rejonowego Dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

Zaświadczenie o dokonaniu wpisu

 

Aktualne ogłoszenia