Projekt DOSTĘPNY WIRTU@LNY ŚWIAT - SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO I ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich

COLLEGIUM PROGRESSUS z siedzibą w 33-318 Gródek nad Dunajcem 28 (g. Gródek nad Dunajcem, p. nowosądecki, w. MAŁOPOLSKIE) realizuje projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa nr 3 Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych „DOSTĘPNY WIRTU@LNY ŚWIAT - SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO I ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu to: 2 257 427,10 PLN w tym wartość dofinansowania wynosi: 1 910 455,26 PLN.

Strona projektu-kliknij
Wniosek o przyznanie grantu znajdziesz TUTAJ
Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie projektu w zakładce START w sekcji DO POBRANIA

Projekt ma na celu wyposażenie co najmniej 3700 mieszkańców województwa Małopolskiego i Świętokrzyskiego w wieku 25+ w co najmniej podstawowe umiejętności komputerowe i przydatne kompetencje cyfrowe, w tym wykorzystanie e-usług publicznych. Projekt wpisuje się także w ogólnopolskie działania zapobiegające wykluczeniu cyfrowemu obywateli, a poprzez umożliwienie dostępu do szkoleń komputerowych pozwala szerokiemu gronu mieszkańców obu województw, zwłaszcza starszym (w wieku 50+) i z niepełnosprawnością, na zapoznanie się z nowoczesnymi narzędziami komunikacyjnymi i naukę wykorzystywania ich w codziennym życiu. Realizacja projektu przyczyni się do szerszego i powszechniejszego wykorzystywania Internetu do załatwiania różnorodnych spraw, w tym urzędowych.

Kto może być grantobiorcą:
• grantobiorcami projektu mogą być jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym, występując samodzielnie lub we współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu województwa małopolskiego i świętokrzyskiego,
• potencjalny grantobiorca będzie posiadał odpowiednią kadrę instruktorską, której kompetencje będą zgodne ze „Standardem wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach konkursu” oraz będzie dysponował salą szkoleniową dostosowaną do potrzeb osób z trudnościami w poruszaniu się,
• grantobiorca przedstawi program realizacji min. 2 modułów szkolenia i przeprowadzi co najmniej po jednym szkoleniu z danego modułu, a także zaplanuje udział uczestników w szkoleniach łącznie nie mniej niż 27 osób,
• grantobiorca będzie mógł otrzymać punkty premiujące jeśli:
a) założy udział w szkoleniach przez min. 50% uczestników – osób w wieku 50+
b) obejmie wsparciem szkoleniowym min 25% uczestników – osób z niepełnosprawnością
c) wniosek realizowany będzie w partnerstwie z organizacją pozarządową
• czas realizacji grantu nie przekracza 12 miesięcy w okresie kwalifikowalności projektu Operatora, tj. wrzesień 2018r. – październik 2019r.
• wysokość dofinansowania może wynieść min. 15 000 zł i nie więcej niż 150 000 zł – nie jest wymagany wkład własny
Po zakończeniu realizacji grantów, zakupiony sprzęt komputerowy zostanie przekazany przez grantobiorców na cele edukacyjne.
Fundacja Collegium Progressus zapewnia wsparcie dydaktyczne i organizacyjne na każdym etapie projektu. Przed rozpoczęciem realizacji szkoleń, kadra trenerska przeprowadzi szkolenie dla instruktorów prowadzących zajęcia komputerowe.
Projekt wpisuje się także w ogólnopolskie działania zapobiegające wykluczeniu cyfrowemu obywateli, a poprzez umożliwienie dostępu do szkoleń komputerowych pozwala szerokiemu gronu mieszkańców obu województw, zwłaszcza starszym ( w wieku 50+) i z niepełnosprawnością, na zapoznanie się z nowoczesnymi narzędziami komunikacyjnymi i naukę wykorzystywania ich w codziennym życiu. Realizacja projektu przyczyni się do szerszego i powszechniejszego wykorzystywania Internetu do załatwiania różnorodnych spraw, w tym urzędowych. Szkolenia dostosowane będą do stopnia wiedzy uczestników.