„Kuźnia Talentów” Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Trzciana

Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich


Collegium Progressus w partnerstwie z Gminą Trzciana realizują projekt pn.: „Kuźnia Talentów” Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Trzciana" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wartość projektu: 3 356 482,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 2 853 009,70 PLN


Celem projektu jest stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju Dzieci i Młodzieży w sposób odpowiadający ich zainteresowaniom i predyspozycjom poprzez utworzenie i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w 5 lokalizacjach na terenie Gminy Trzciana do V.2023r.
Grupę docelową stanowi łącznie 370 os (180M, 190K), tj.: min 300 dzieci i młodzież do 18 r.ż. oraz ich rodziny min. 70 osób.
Utworzona w ramach projektu Placówka Wsparcia Dziennego funkcjonować będzie od poniedziałku do piątku w wymiarze 5 godzin/dzień. Co do zasady w roku szkolnym w godz. 12:00-17:00, w wakacje w godz. 09:00-14:00. W ciągu dnia dzieci będą miały zapewnione posiłki.
Odziały Placówki Wsparcia Dziennego:
1) Odział Leszczyna;
2) Odział Kierlikówce;
3) Oddział Kamionnej;
4) Odział Trzcianie;
5) Oddział Łąkcie Dolnej.


OGÓLNY ZAKRES WSPARCIA:
Wsparcie dla dzieci i młodzieży do lat 18 w ramach projektu obejmuje:
1) prowadzenie zajęć wspierających szkolną naukę (m.in. zajęcia matematyczno-techniczne z elementami robotyki, psychologiczne, informatyczne, językowe);
2) zagospodarowanie czasu wolnego wraz z rozwijaniem zainteresowań (w tym kształtowanie się kompetencji kluczowych);
3) wycieczki i wyjazdy o charakterze edukacyjno-kulturalno-rekreacyjnym;
4) posiłki w trakcie pobytu w placówce, a także podczas wyjazdów;
5)zajęcia wyrównawcze oraz korekcyjno-kompensacyjne;
Wsparcie dla rodziców/opiekunów prawnych obejmujące m.in. możliwość udziału w konsultacjach psychologicznych, konsultacjach z poszczególnymi specjalistami, a także w terapii logopedycznej. Wsparcie to pozwoli na wzmocnienie efektu wspólnej pracy rodzica z dzieckiem. Zajęcia opiekuńcze prowadzone będą w ramach oddziaływań opiekuńczych prowadzonych przez zatrudnionych opiekunów z wykorzystaniem zakupionego wyposażenia. Ponadto przewiduje się organizację tzw. pogadanek z rodzicami na tematy związane z trudnościami dotyczącymi wychowania dzieci, współczesnych zagrożeń dotyczących np. cyberprzestępczości.


POBYT DZIECKA I MŁODZIEŻY W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO KUŹNIA TALENTÓW JEST BEZPŁATNY.


REKRUTACJA:
Proces rekrutacji odbywa się na bieżąco w podziale na edycje. Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są przez cały okres realizacji projektu.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w każdym oddziale placówki wsparcia dziennego, biurze projektu oraz na stronie internetowej www.fundacja-cp.pl.
DOKUMENTY DO POBRANIA:
1. Regulamin projektu
2. Regulamin rekrutacji
3. Załącznik nr 1 – KARTA ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU
4. Załącznik nr 1A – KARTA ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU KOLEJNEGO DZIECKA (wypełnić tylko w przypadku gdy rodzic/opiekun zgłasza drugie lub kolejne dziecko)
5. Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa
6. Załącznik nr 3 – Ankieta uczestnika projektu
7. Załącznik nr 4 – Oświadczenie uczestnika projektu.
Kontakt:
Biuro projektu: 32-733 Trzciana 302
Telefon: 883 255 720
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

plakat