Żłobek "Przyjazny Świat Malucha 2"

Żłobek „Przyjazny Świat Malucha 2” przeznaczony jest dla  dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 roku życia.
Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od  06:30 do 17:00.
Miesięczna odpłatność za pobyt dziecka w Żłobku (czesne wraz z wyżywieniem),  wynosi 1 150,00 zł miesięcznie pomniejszone o uzyskane dofinansowanie z ZFŚS lub JST.
Nabór dzieci do Żłobka odbywa się w sposób ciągły. Szczegółowy opis naboru określony jest w  Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa, przy czym w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z rodzin wielodzietnych i dzieci z niepełnosprawnościami.
Rodzice/ prawni opiekunowie ubiegający się o objęcie  dziecka opieką w Żłobku składają:
a) kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu);
b) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1 do karty zgłoszeniowej).
Kompletne dokumenty rekrutacyjne należy składać do biura mieszczącego w budynku Żłobka „Przyjazny Świat Malucha 2”, ul. Ogrodowa 39, 33-300 Nowy Sącz.

Dokumenty:

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa;

2. Karta zgłoszeniowa;

3. Umowa o świadczenie usług przez niepubliczny Żłobek "Przyjazny Świat Malucha 2".Żłobek "Przyjazny Świat Malucha 2" został uruchomiony w ramach projektu pn. "Żłobek "Przyjazny Świat Malucha 2" - wsparcie poziomu zatrudnienia osób powracających/wchodzących na rynek pracy" dofinansowanego z Funduszy Europejskich (Dofinansowanie projektu z UE: 952 908,40 PLN).

logotypy Unii Europejskiej