Placówka Wsparcia Dziennego "Prometeusz"

Informujemy, iż w ramach zapewnienia trwałości projektu prowadzimy zajęcia w poszczególnych oddziałach PWD Prometeusz.
Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w Biurze Projektu PWD Prometeusz, które mieści się w Zespole Obsługi Edukacji w Łukowicy. Adres: 34-606 Łukowica 293 oraz w poszczególnych oddziałach Świetlicy Prometeusz zlokalizowanych w Szkole Podstawowej w Łukowicy, Przyszowa 1, Przyszowa 2, Stronie, Młyńczyska, Jastrzębie oraz w Świdniku.
Placówka Wsparcia Dziennego „Prometeusz” prowadzi zajęcia w ramach tzw. trwałości projektu "Prometeusz" Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Łukowica” nr  RPMP.09.02.01-12-0178/18.
Realizatorem projektu nr  RPMP.09.02.01-12-0178/18 pt. "Prometeusz" Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Łukowica” jest  Collegium Progressus z siedzibą w Gródku n/Dunajcem 28, 33-318 Gródek n/Dunajcem w partnerstwie z Gminą Łukowica 34-606 Łukowica 334.
Projekt współfinansowano przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany był w okresie od 01.06.2019 do 29.08.2022 r.
Podstawą działania Placówki Wsparcia Dziennego jest w szczególności Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Obszarem działania Placówki jest Gmina Łukowica.Fundacja Collegium Progressus w partnerstwie z Gminą Łukowica realizowała projekt pn.: „Prometeusz” Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Łukowica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 3 813 538,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 3 508 198,00 PLN

Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich